1. MySQL-ын үндсэн тэмдэгтийн кодчлолыг тохируулах
mysql.cnf -ыг засварлана.
[client]
default_character_set=utf8
[mysqld]
default-character-set=utf8
character-set-server = utf8
collation-server = utf8_general_ci
[mysql]
default_character_set=utf8

вебсайт маань utf-8 тэмдэгтийн кодчлолоор ажиллах бол apache-аа бас тохируулна.
\apache\conf\extra\httpd-languages.conf файлыг засварлана.
доорх мөрийг олно :
AddLanguage zh-CN .zh-cn
AddLanguage zh-TW .zh-tw
доорх мөрийг нэмнэ :
AddLanguage UTF-8 .utf8
доорх мөрийг олно :
LanguagePriority en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW
доорх мөрөөр солино :
LanguagePriority UTF-8 en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN zh-TW
доорх мөрийг нэмнэ :
DefaultLanguage UTF-8
AddDefaultCharSet UTF-8

2. Өгөгдлийн сангийн тэмдэгтийн кодчлолын тохируулгыг шалгах
mysql>SHOW VARIABLES LIKE ‘character_set%’;
mysql>SHOW VARIABLES LIKE ‘collation%’;
Өгөгдлийн сангийн тэмдэгтийн кодчлолыг тохируулах
mysql>SET NAMES utf8;
mysql>SET CHARACTER SET utf8;
mysql>SET GLOBAL/SESSION character_set_XXX=utf8

3. utf-8 тэмдэгтийн кодчлолтой өгөгдлийн сан үүсгэх
mysql>create database db_name character set utf8;

4. Restore utf-8 dump
mysql -uroot dbname < dump.sql –default-character-set=utf8

Тайлбар: mysql utf-8 тэмдэгтийн кодчлолыг 5.0 хувилбараасаа эхлэн дэмжиж байгааа болно.

мэдээллийг: MySql 5 basic handling of utf-8 database

Advertisements