Ойр зуур шууд хэрэглэгддэг түгээмэл коммандуудыг энэхүү сайт нь цуглуулаад оруулжээ.
Заримаас нь оруулбал:

Program Run Command
Adobe Acrobat ( if installed ) acrobat
Adobe Photoshop ( if installed ) photoshop
Calculator calc
Firefox firefox
Microsoft Excel ( if installed ) excel
Microsoft Powerpoint powerpnt
Microsoft Word ( if installed ) winword
Remote Desktop mstsc
Disk Defragment dfrg.msc
C: Drive c:

Дэлгэрэнгүйг: 174 Run Commands For Windows XP Very Useful

Холбоотой мэдээлэл:

Advertisements