Ubuntu-г update хийхэд kernel хувилбар шинэчлэгдэж , өмнөх хувилбар нь зай эзэлж хэрэглэгдэхгүй үлддэг.
Тэгээд асаад grub унших болгонд баахан kernel гарч ирдэг, тэдгээрээс хэрэглэгдэхгүй байгааг нь доорх командаар устгана.

 

dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\
([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d' |
 xargs sudo apt-get -y purge